Cumartesi, Temmuz 4, 2020

AİHM Kararları

D Ve Diğerleri Türkiye’ye Karşı (Başvuru No:22681/09, 22 Temmuz 2014) http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/Pages/search.aspx#{"appno":,"documentcollectionid2":,"itemid":} E. AND OTHERS v. TURKEY (Application no. 45279/99, 30/05/2002) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=670769&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 G. AND OTHERS v. TURKEY (Application no. 40229/98, 15 June 1999) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=669016&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 K. v. TURKEY (Application no. 14401/88, 12/01/1991) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=664978&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 ABDOLKHANI AND KARIMNIA v. TURKEY (Application no. 50213/08, 27/07/2010) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=871876&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 ABDOLKHANI AND...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Kadın Hak Savunucularının Faaliyetlerini Hedef Alan Müdahalelere Son Verilmeli

Türkiye’nin Rosa Kadın Derneği mensubu kadın hak savunucularına ve dernek faaliyetlerini destekleyenlere karşı, meşru hak savunuculuğu faaliyetlerini hedef alan müdahaleleri, anılan uluslararası ve Anayasal...