Cumartesi, Nisan 20, 2024

Amaçlar

Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK), insan hakları ve mülteci hakları alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinin mültecilerin insan hakları ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusunda ortak politika oluşturma ve savunuculuk yapmak üzere oluşturduğu bir sivil toplum ağıdır. Koordinasyon mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin insan haklarının ve...

Vizyon / Misyon

Vizyon: Türkiye’de mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyanlar için insan hak ve özgürlüklerine dayalı, elverişli ve sürdürülebilir bir ortamın sağlanması Misyon: MHK; mülteci hakları alanında çalışan örgütler arası işbirliğini geliştirir; kamusal alanda mülteci hak ve özgürlüklerinin yaşama geçmesi için araçlar geliştirir; bu hak ve özgürlüklerin kalıcı olması için diyalog mekanizmaları...

İlke ve Değerler

Mülteci Hakları Koordinasyonu, çalışma alanına giren herkesin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ihlal edilmemesi ve hayata geçirilmesini temel değer olarak benimser; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal,...
Güncelleniyor

Üyeler

Koordinasyonu oluşturan örgütler mülteci, sığınmacı, göçmen ve uluslararası korunmaya ihtiyaç duyan diğer kişilere yönelik devlet politikalarını ve uygulamalarını izlemek; özellikle Türkiye-AB süreci çerçevesinde devam eden yasa ve kurum oluşturma çabalarına uluslararası insan hakları normlarını esas alan katkılarda bulunmak ve Türkiye kamuoyunda göçmen ve mültecilerin sorunlarına yönelik farkındalık ve sahiplenmeyi...

Hakkımızda

Türkiye’ye sığınan “mülteci” durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanmasına yönelik faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, bu alandaki işbirliği ve ortak mücadelelerini Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK) zemininde yürütmektedir. Koordinasyon, üye örgütlerin mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

ARAŞTIRMA ve RAPORLAMA GÖREVLİSİ İŞ İLANI

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) ARAŞTIRMA ve RAPORLAMA GÖREVLİSİ İŞ İLANI Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik,...