Perşembe, Temmuz 25, 2024

AİHM Kararları

G.B. ve Diğerleri Türkiye'ye Karşı (Başvuru No:4633/15, 17 Kasım 2019) Kararın Türkçesi için Bkz. cocukhaklariykcilt1.pdf (barobirlik.org.tr) sh. 705- Orjinal Karar için Bkz. Judgment G.B. and Others v. Turkey – immigration detention of mother and young children (coe.int) D Ve Diğerleri Türkiye’ye Karşı (Başvuru No:22681/09, 22 Temmuz 2014) http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/Pages/search.aspx#{"appno":,"documentcollectionid2":,"itemid":} E. AND OTHERS v....

AYM

B. ve diğerleri (2), B. No: 2015/15273, 17/7/2018 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/15273?BasvuruNoYil=2015&BasvuruNoSayi=15273 A. ve A.A., B. No: 2015/3941, 1/3/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/3941?BasvuruNoYil=2015&BasvuruNoSayi=3941 Rıda Boudraa, B. No: 2013/9673, 21/1/2015 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/9673?BasvuruNoYil=2013&BasvuruNoSayi=9673 R., B. No: 2016/4405, 15/2/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/4405?BasvuruNoYil=2016&BasvuruNoSayi=4405 Azızjon Hıkmatov, B. No: 2015/18582, 10/5/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/18582?BasvuruNoYil=2015&BasvuruNoSayi=18582 Yryskul Beıshenalıev, B. No: 2016/7458, 20/4/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/7458?BasvuruNoYil=2016&BasvuruNoSayi=7458 Ramazan Aras, B. No: 2012/239, 02/07/2013 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2012/239?BasvuruNoYil=2012&BasvuruNoSayi=239 Furkan...

Uluslararası Mevzuat

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1967 Protokolü https://www.goc.gov.tr/files/files/M%C3%9CLTEC%C4%B0LER%C4%B0N%20HUKUK%20STAT%C3%9CS%C3%9CNE%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N%201967%20PROTOKOL%C3%9C(1).pdf Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/8-GocmenIscilerinVeAileFertlerininHaklarininKorunmasinaDairSozlesme.pdf Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi https://www.goc.gov.tr/files/files/kanuntbmmc06302257(1).pdf Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492857 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı...

Ulusal Mevzuat

  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf Çocuk Koruma Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf Refakatsiz Çocuklar Yönergesi https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonergeler/refakatsiz-cocuklar-yonergesi.pdf Kabul ve Barınma ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19614&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kabul Türkiye Cumhuriyeti Anayasası https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6216.pdf Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/ictuzuk/ Geçici Koruma Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20146883.pdf Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Mültecilerin Yanında, Nefretin, Şiddetin Karşısındayız!

6 Temmuz 2024 Kayseri’de göçmen ve mültecilere yönelik, 30 Haziran 2024 tarihinde başlayan ve çok sayıda ile yayılan saldırıları kınıyor ve kamu görevlilerini derhal harekete...