Pazartesi, Ağustos 2, 2021

AİHM Kararları

D Ve Diğerleri Türkiye’ye Karşı (Başvuru No:22681/09, 22 Temmuz 2014) http://hudoc.echr.coe.int/sites/tur/Pages/search.aspx#{"appno":,"documentcollectionid2":,"itemid":} E. AND OTHERS v. TURKEY (Application no. 45279/99, 30/05/2002) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=670769&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 G. AND OTHERS v. TURKEY (Application no. 40229/98, 15 June 1999) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=669016&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 K. v. TURKEY (Application no. 14401/88, 12/01/1991) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=664978&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 ABDOLKHANI AND KARIMNIA v. TURKEY (Application no. 50213/08, 27/07/2010) http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=871876&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 ABDOLKHANI AND...

AYM

B. ve diğerleri (2), B. No: 2015/15273, 17/7/2018 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/15273?BasvuruNoYil=2015&BasvuruNoSayi=15273 A. ve A.A., B. No: 2015/3941, 1/3/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/3941?BasvuruNoYil=2015&BasvuruNoSayi=3941 Rıda Boudraa, B. No: 2013/9673, 21/1/2015 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/9673?BasvuruNoYil=2013&BasvuruNoSayi=9673 R., B. No: 2016/4405, 15/2/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/4405?BasvuruNoYil=2016&BasvuruNoSayi=4405 Azızjon Hıkmatov, B. No: 2015/18582, 10/5/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/18582?BasvuruNoYil=2015&BasvuruNoSayi=18582 Yryskul Beıshenalıev, B. No: 2016/7458, 20/4/2017 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/7458?BasvuruNoYil=2016&BasvuruNoSayi=7458 Ramazan Aras, B. No: 2012/239, 02/07/2013 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2012/239?BasvuruNoYil=2012&BasvuruNoSayi=239 Furkan...

Uluslararası Mevzuat

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1967 Protokolü https://www.goc.gov.tr/files/files/M%C3%9CLTEC%C4%B0LER%C4%B0N%20HUKUK%20STAT%C3%9CS%C3%9CNE%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N%201967%20PROTOKOL%C3%9C(1).pdf Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/8-GocmenIscilerinVeAileFertlerininHaklarininKorunmasinaDairSozlesme.pdf Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi https://www.goc.gov.tr/files/files/kanuntbmmc06302257(1).pdf Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492857 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı...

Ulusal Mevzuat

  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf Çocuk Koruma Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf Refakatsiz Çocuklar Yönergesi https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonergeler/refakatsiz-cocuklar-yonergesi.pdf Kabul ve Barınma ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19614&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kabul Türkiye Cumhuriyeti Anayasası https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6216.pdf Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/ictuzuk/ Geçici Koruma Yönetmeliği http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20146883.pdf Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

İzmir Ayrımcılık Karşıtı Ağ Bülteni 3. Sayısı

2019’da kurulan İzmir Ayrımcılık Karşıtı Ağ her türlü ayrımcılığa karşı savunuculuk yapmak ve ayrımcılığın önlenmesi için politikalar geliştirmeyi temel çalışma alanı olarak belirlemiştir. Ağın...