Ulusal Mevzuat

 

 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf

 • Çocuk Koruma Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf

 • Refakatsiz Çocuklar Yönergesi

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uploads/chgm/uploads/pages/yonergeler/refakatsiz-cocuklar-yonergesi.pdf

 • Kabul ve Barınma ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19614&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=kabul

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6216.pdf

 • Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/ictuzuk/

 • Geçici Koruma Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20146883.pdf

 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4817.pdf

 • Türk Vatandaşlığı Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5901.pdf

 • Pasaport Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf

 • İskân Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5543.pdf

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.6244&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yabanc%C4%B1lar%C4%B1n

 • İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-9.htm

 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21460&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Yabanc%C4%B1lar%20ve%20Uluslararas%C4%B1%20Koruma%20Kanununun%20Uygulanmas%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Y%C3%B6netmelik

 • Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf

 • Geri Kabul Anlaşması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140416-10.htm

 • İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı

http://sorular.rightsagenda.org/Uploads/MULTECI%20MEV/T%C3%9CRK%C4%B0YE%20ULUSAL%20EYLEM%20PLANI.pdf