Uluslararası Mevzuat

  • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf

  • Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme

http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf

  • Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1967 Protokolü

https://www.goc.gov.tr/files/files/M%C3%9CLTEC%C4%B0LER%C4%B0N%20HUKUK%20STAT%C3%9CS%C3%9CNE%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N%201967%20PROTOKOL%C3%9C(1).pdf

  • Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/8-GocmenIscilerinVeAileFertlerininHaklarininKorunmasinaDairSozlesme.pdf

  • Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi

https://www.goc.gov.tr/files/files/kanuntbmmc06302257(1).pdf

  • Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492857

  • Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/english/files/sozlesmeler/s%C4%B1n%C4%B1ra%C5%9Fan%20%C3%B6rg%C3%BCtl%C3%BC%20su%C3%A7lara%20kar%C5%9F%C4%B1%20bm%20s%C3%B6zle%C5%9Fmesine%20ek-%20g%C3%B6%C3%A7men%20ka%C3%A7ak%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20ili%C5%9Fkin%20protokol.pdf

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c016/tbmm22016089ss0150.pdf

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tLajjzFBwAoJ:https://www.nvi.gov.tr/PublishingImages/Lists/PageContents/EditForm/No%252013.doc+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=tr

  • BM Uluslararası Koruma Hakkında Kılavuz İlkele No. 11

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55fa63964

  • 1975 BM İşkencenin Önlenmesine Dair Sözleşme

http://www.danistay.gov.tr/upload/iskence_ve_diger_zalimane_gayri_insani_veya_kucultucu_muamele_veya_cezaya_karsi_sozlesme.pdf