İlke ve Değerler

Mülteci Hakları Koordinasyonu,

  • çalışma alanına giren herkesin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ihlal edilmemesi ve hayata geçirilmesini temel değer olarak benimser;
  • cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, hemşehrilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkar;
  • bileşen örgütler arasında uyum ve işbirliğini geliştirmeye özen gösterir;
  • çalışmalarında uluslararası insan hakları norm ve değerlerini esas alır;
  • insan hakları temelli çalışmayı esas alır;
  • temel insani ihtiyaçların kamu kaynaklarından sağlanmasının devletin sorumluluğu ve yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak görür;
  • mültecilerle ilişkiyi eşitlik ve dayanışma değerleri üzerinden kurar. İktidar ilişkisine karşı çıkar;
  • politika oluşturma ve karar alma süreçlerinde ve uygulamalarında her türlü devlet, devletler arası kuruluş ve iktidar odaklarından bağımsız hareket eder;
  • mültecilerle ilgili kamu idaresi tarafından gerçekleştirilen politika, mevzuat ve düzenlemelere yönelik diyalog ve müzakere süreçlerine katılmayı benimser.