Cumartesi, Temmuz 4, 2020

Uluslararası Mevzuat

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_turkce.pdf Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi https://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme http://www.danistay.gov.tr/upload/multecilerin_hukuki_durumuna_dair_sozlesme.pdf Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1967 Protokolü https://www.goc.gov.tr/files/files/M%C3%9CLTEC%C4%B0LER%C4%B0N%20HUKUK%20STAT%C3%9CS%C3%9CNE%20%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N%201967%20PROTOKOL%C3%9C(1).pdf Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/8-GocmenIscilerinVeAileFertlerininHaklarininKorunmasinaDairSozlesme.pdf Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi https://www.goc.gov.tr/files/files/kanuntbmmc06302257(1).pdf Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680492857 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı...

MÜLTECİ HAKLARI GÜNDEMİ

Kadın Hak Savunucularının Faaliyetlerini Hedef Alan Müdahalelere Son Verilmeli

Türkiye’nin Rosa Kadın Derneği mensubu kadın hak savunucularına ve dernek faaliyetlerini destekleyenlere karşı, meşru hak savunuculuğu faaliyetlerini hedef alan müdahaleleri, anılan uluslararası ve Anayasal...