یادداشت اطلاعات مربوط به پناهندگان و مهاجران

ترکیه هیچ بیانیه رسمی از طرف دولت مبنی بر باز بودن مرزهای غربی نیست اطلاعات فقط برای عبور نامنظم است که بررسی های مرزی انجام نمی شود هنوز توضیحی در مورد ماندگاری این وضعیت در دست نیست بنابراین ، امکان کنار گذاشتن این تصمیم در هر زمان وجود دارد برای عبور  از مرزها به طور …..